Trang tin Kiểm soát Thủ tục hành chính Tỉnh Kiên Giang

    Trang chủ   

   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

   BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   PHẢN ÁNH KIÊN NGHỊ

 

 

GIỚI THIỆU PHÒNG KSTTHC
  Chức năng - nhiệm vụ
  Cơ cấu - Tổ chức
TIN TỨC - TRUYỀN THÔNG
  Tin cải cách hành chính
  Hoạt động kiểm soát TTHC
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH
  Tiếp nhận phản ánh
  Nội dung phản ánh
  Kết quả xử lý
HƯỚNG DẪN TTHC
  Văn bản pháp quy
  Sổ tay hướng dẫn
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
VĂN BẢN PHÁP QUY

 
  

GoogleKiểm soát TTHC

 Dịch vụ trực tuyến
   Hỏi đáp

 
 
 
GIỚI THIỆU PHÒNG KSTTHC

Phân công nhiệm vụ Trưởng phòng và công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Thông báo số 19/TB-VP ngày 08/01/2018 Phân công nhiệm vụ Trưởng phòng và công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Chi tiết

Quy chế làm việc của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

UBND TỈNH KIÊN GIANG

VĂN PHÒNG

 Số: 08  /QĐ-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Kiên Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế làm việc của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

____________________________

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-VP ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế làm việc của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

          Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như Điều 3;

- LĐVP UBND tỉnh;

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc VP. UBND tỉnh;

- Lưu: VT, vvtu (01b).

 

                                                                             Huỳnh Vĩnh Lạc

Chi tiết

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-STP ngày 30/10/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Tư pháp, có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định như sau:..

Chi tiết

Cơ cấu tổ chức, biên chế

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Biên chế hành chính của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc biên chế hành chính của Sở Tư pháp, do Giám đốc Sở Tư pháp quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Chánh Văn phòng Sở và theo quy định của pháp luật.

Chi tiết

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kiểm soát TTHC

Trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính do Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách và phân công 01 Phó Chánh Văn phòng trực tiếp chỉ đạo. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Chi tiết

Cơ cấu tổ chức và biên chế

Hiện tại, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính có 01 Trưởng phòng và 02 chuyên viên, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Chi tiết
 
Các tin đã đưa ngày:  
   

 

 

 

Các Website liên kết

Các Bộ, Ngành

Các Tỉnh, Thành phố

Cơ quan báo chí

 

Trang tin Kiểm soát thủ tục hành chính
Thông tin liên hệ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
Hộp thu: kstthc@kiengiang.gov.vn
Số điện thoại: 02973.91.97.98
Hotline: 1800.55.68.77
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang